Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

Instrukcja korzystania z BIP

Rejestr zmian

Każda dodana informacja jest automatycznie umieszczana na liście nowych treści. Każda edycja artykułu jest odnotowywana. Dokonane zmiany znajduja się w komponencie "Rejestr Zmian", jeśli się on nie pojawia, oznacza to, że strona po pierwszym wprowadzeniu nie była edytowana.

Co to jest dokument urzędowy?

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zlożona do akt sprawy.

Informacje, których nie ma w BIP

O informacjach niedostępnych w BIP należy poinformować i wskazać sposób w jaki można się z nimi zapoznać.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w BIP należy podać zakres wyłączenia tej informacji oraz podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia informacji. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Sposób udostępniania informacji w BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniajacy informację,
  • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  • dołączenia do informacji danych określajacych tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji,
  • należy wyjaśnić wszystkie skróty zawarte w informacji.

Udostępnianie informacji w BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonymi we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonymi we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiazany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadąjącej tym kosztom.

Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji w BIP

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Skargi, odwołania, kary

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedź na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Inne

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzacych z powszechnych wyborów (Sejmik Województwa Podlaskiego) są jawne i dostępne. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych (Komisje Sejmiku), są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Organy są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów.

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom. Organy sporzadzają i udostepniają protokoly lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Stosuje się to odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorzadu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Powrót na początek strony